Week1

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

11
ม.ค. 59

- เห็นคุณค่า
- เห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน นำไปสู่การใช้และดูแลอย่างเหมาะสม

ของใช้ส่วนรวม
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ กระจกเงา 2 ท่า
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของครูและของพี่ๆ(เล่าแบบอย่างที่ดี การเห็นคุณค่าและใช้ของนั้นๆอย่างคุมค่า)
- ครูให้นักเรียนดูอุปกรณ์แต่ละชิ้น ถาม แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ – นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการใช้ การดูแลอุปกรณ์ส่วนรวมแต่ละชิ้นอย่างเหมาะสม
ขั้นจบ
ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-ไม้กวาด
-ดินสอ
-ยางลบ
-ไม้บรรทัด
-สีไม้
อังคาร
12
ม.ค. 59

- ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย
- ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์
เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym ท่าทางประกอบเพลง รักงอมแงม 2 รอบ
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์
“นักเรียนคิดว่าการเขียนเรื่องสร้างสรรค์นั้นมีส่วนประกอบ หรือเค้าโครงเรื่องอย่างไร”
- ครูแจกอุปกรณ์ กระดาษข้อความและดินสอโดยแบ่งเป็น 2 ฝั่งซ้ายขวา นักเรียนรับไหว้ก่อนรับ ส่งสิ่งของอย่างนอบน้อม
- นักเรียนเขียนเติมคำลงในโครงเรื่อง (กำหนดเวลาในการเขียน 10 นาที)
- นักเรียนยกมือนำเสนอเรื่องที่แต่ง (คนที่ไม่ได้นำเสนอในวง ครูติดชิ้นงานให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนและอ่านของเพื่อนในห้องเรียน)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษข้อความ
-ดินสอ


พุธ
13
ม.ค. 59
-รู้ตัว
-กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
13
ม.ค. 59

ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
14
ม.ค.
59

- รับฟังอย่างมีสติ
- เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

ฟังเพลง ฟังความคิด (เพลงนิทานหิ่งห้อย)
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym (จีบ  ซาลาเปา / สุนัขจิ้งจอก ซาลาเปา) ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
-ครูเปิดเพลงนิทานหิ่งห้อยให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
-ครูตั้งคำถามกระตุ่นคิด “จากเพลงที่ฟัง ถ้าพูดได้เพียงสามคำนักเรียนจะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดใด”  “นักเรียนเห็นอะไรในเพลงที่ฟังบ้าง” “ถ้านักเรียนเป็นเด็กน้อย นักเรียนจะทำอย่างไร”
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
เพลง นิทานหิ่งห้อย


ศุกร์
15
ม.ค.
59

-รับฟังอย่างมีสติ
-ขอบคุณ
นิทานข้างถนน (ชายขายเต้าหู้)
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym (มือรูปตัวแอล  ซาลาเปา / สุนัขจิ้งจอก มือรูปตัวแอล) ท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่านิทาน “ชายขายเต้าหู้” ให้นักเรียนฟัง
-ครูตั้งคำถามกระตุ่นคิด “จากเรื่องที่ฟัง ถ้าพูดได้เพียงสามคำนักเรียนจะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดใด”  “นักเรียนเห็นอะไรในเรื่องที่ฟังบ้าง” “ถ้านักเรียนเป็นหญิงที่ซื้อเต้าหู้ นักเรียนจะทำอย่างไร เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้น” “ถ้ากลับไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ นักเรียนอยากเปลี่ยนเหตุการณ์ใด เพราะเหตุใด”
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

เรื่องเล่า “ชายขายเต้าหู้

วันอังคาร

ขั้นเตรียม

ครู นักเรียนไหว้สวัสดีทักทายกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูพานักเรียนกำกับสติ กลับมารู้ตัวอยู่กับตัวเอง 2-3 นาที สำรวจความรู้สึกที่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยครูเป็นผู้พูดลำดับให้


ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ


วันพุธ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สลับกับกิจกรรมกำกับสติ /รู้ตัว (โยคะ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น