Week2

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

18
ม.ค. 59

- กำกับสติ
- จดจ่อ
ปักผ้า
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจ รู้ตัวอยู่กับตัวเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
-ครูอธิบาย ชี้แจงการทำกิจกรรม กำหนดเวลาและการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูแจกอุปกรณ์การปักผ้าให้นักเรียน (ครูร้อยเข็มและเตรียมรูปแรกให้ทุกคนเหมือนกัน) นักเรียนรับไหว้ก่อนรับและส่งอุปกรณ์ให้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด นักเรียนส่งอุปกรณ์กลับมาให้ครูอย่างนอบน้อมไหว้ขอบคุณที่เพื่อนช่วยบริการและได้บริการเพื่อน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ซ้าย ขวา
ขั้นจบ
ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- สะดึงผ้า
- ด้ายปักผ้า
- เข็ม
- ผ้า
อังคาร
19
ม.ค. 59

-รู้จักค่าน้ำหนักของสีต่างๆนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
- กำกับสติ
- จดจ่อ
ค่าของสี
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym เคาะร่างกาย แตะสลับ
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่านิทานคู่สีขาว เทา ดำ ( เทียบกับขาว เทา ดำ น่าจะเป็นสีใด)
- ครูเล่าเกี่ยวกับการทำกิจกรรม (อธิบายการปะติดกระดาษให้เป็นค่าน้ำหนักของสีขาว เทา ดำ )
-นักเรียนรับอุปกรณ์ กาว กระดาษ ตัวต่อกระดาษ โดยไหว้ขอบคุณที่เพื่อนบริการและได้บริการเพื่อนอย่างนอบน้อม
-นักเรียนปะติดกระดาษสีไล่น้ำหนักขาว เทา ดำ ลงในเส้นวงกลมที่ร่างไว้ในกระดาษ
-นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆชื่นชมและชื่นชมผลงานเพื่อนๆ
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษตัวต่อค่าน้ำหนักสี (แดง เหลือง น้ำเงิน ตัดใส่ซอง)
- กาว
- กระดาษรูปลายเส้นวงกลม


พุธ
20
ม.ค. 59
-รู้ตัว
-กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
20
ม.ค. 59

- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
21
ม.ค.
59

- กำกับสติ
- จินตนาการสร้างสรรค์

ต่อเติมภาพ (คลิปหนีบกระดาษ)
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym กำแบ (สลับ) ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบายการทำกิจกรรม และแจกกระดาษ ดินสอให้นักเรียน กาว และคลิปหนีบกระดาษให้นักเรียนรับไหว้เมื่อรับ-ส่งอุปกรณ์อย่างนอบน้อม
- ครูให้ดูตัวอย่างชิ้นงาน ที่ครูสร้างสรรค์ไว้
- นักเรียนวาดภาพสื่อความคิด โดยต่อเติมจากคลิปหนีบกระดาษ  (ใช้เวลา 10นาที)
- นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนร่วมชื่นชม นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษ ครึ่งเอสี่
-สีไม้
-คลปหนีบกระดาษ


ศุกร์
22
ม.ค.
59

-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-คิดฉับพลัน สร้างสรรค์
เล่าเรื่องต่อกัน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนหลับตากำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
-ครูเกริ่นนำโดยการเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้นักเรียนเล่าต่อ นักเรียนเล่าเรื่องราวต่อจากเพื่อนทีละคน วนเป็นวงกลมจนครบทุกคน
-เมื่อเรื่องจบครูทวนเรื่องที่นักเรียนเล่าอีกครั้ง เมื่อทวนแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนชื่อเรื่องว่า ถ้าให้ตั้งชื่อ นักเรียนอยากให้มีชื่ออะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน และเรื่องราวดีๆ
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น