Week7

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


อังคาร

23
ก.พ.
59


- คิดวิเคราะห์
- คิดเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์

เชื่อมคำ
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (จิ้งจอก งูใหญ่/จิ้งจอก กระต่าย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และการกระทำที่นำไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง (เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว) ครูแจกกระดาษที่มีเลขหนึ่งตรงกลางและดินสอให้นักเรียนนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูอธิบายการทำกิจกรรมและกำหนดเวลาร่วมกัน “เมื่อเห็นเลข 1 นึกถึงอะไร เหตุการณ์นั้นเชื่อมโยงกับอะไร”
- นักเรียนเขียนเหตุการณ์ลงไปและหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นั้น (เลือกตามความสนใจ) เขียนเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่อไปตามความคิด
-นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆชื่นชมและชื่นชมผลงานเพื่อนๆ (แลกเปลี่ยนสิ่งที่เขียน)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษครึ่ง A4
-สีไม้

พุธ
24
ก.พ.
59- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พฤหัสบดี
25
ก.พ.
59
ขูดสี
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym แตะสลับ ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานผ่านมุมมองของการคิดสร้างสรรค์ “การขูดสี”
-ครูแจกกระดาษครึ่ง เอสี่ที่ลงพื้นไว้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น และหมุดปักคนละอัน
-นักเรียนขูดสีให้เป็นรูปตามจินตนาการสร้างสรรค์
ขั้นจบ
- นักเรียนนำเสนอผลงานและชื่นชมผลงานเพื่อน ๆ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษครึ่ง a4(ลงพื้นสีเรียบร้อยแล้ว)
-หมุดศุกร์
26
ก.พ.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-สื่อจินตนาการสร้างสรรค์
เรื่องเล่าต่างแดน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำกระจกเงา (ส่องกระจก)โดยครูเป็นผู้นำ  2-3 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูสิ่งของ “ขวดน้ำพลาสติก”
- ครูตามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร คิดอย่างไร” นักเรียนแลกเปลี่ยนกับครูและเพื่อนๆ
-ครูเล่าเกี่ยวกับรองเท้าขวดน้ำของคนที่ไม่สามารถมีรองเท้าใส่ได้ (ให้ดูรองเท้าคู่หนึ่งที่ไม่มีเจ้าของ ที่วางทิ้งไว้หน้าอาคารเรียนหลายวันแล้ว นักเรียนคิดอย่างไร) นักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-เรื่องเล่า
-ขวดน้ำ
-รองเท้า


ศุกร์ (พี่ป.๖ ค้นคว้าเรื่องจิตศึกษา : มาทำกิจกรรมกับน้องๆ)
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น