Week8

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

29
ก.พ.
59


- คิดวิเคราะห์
- คิดเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์

สร้างสะพาน
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายและความรู้สึกของตนเอง 
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องน้ำ “มีเมืองเมืองหนึ่งที่เคยอยู่อย่างมีความสุข แต่เวลาผ่านไป น้ำหายไปจากเมือง ชีวิตคนในเมืองอยู่อย่างยากลำบาก แต่ยังมีต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งที่กำลังเติบโตและจะช่วยเก็บน้ำไว้ได้ แต่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล” นักเรียนจะช่วยสร้างสะพานที่ทุกวันจะได้ไปดูแลต้นไม้ต้นนั้นด้วยกัน แต่ละวันนักเรียนต้องวางสะพานให้มีระยะก้าว 7 ก้าวเท่าๆกัน
 - ครูอธิบายการทำกิจกรรมและกำหนดเวลาร่วมกัน ครูแจกอุปกรณ์ฝาจีบให้นักเรียนคนละ 7 ฝา นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างสะพานเชื่อมตนเองกับต้นไม้ เพื่อที่จะได้ดูแลได้ทุกวัน โดยครูเชิญนักเรียนที่น่ารักครั้งละ ๔ คน (๔มุม)
-เมื่อนักเรียนวางครบทุกคน “นักเรียนอยากบอกกับคนในเมืองนั้นอย่างไร” นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ฝาจีบ
-กระถางต้นไม้

อังคาร
1
มี.ค.
59


-ทักษะการคิด (แบบรูป)
แบบรูป
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (ไขว้มือขยับนิ้ว/เคาะส่วนต่างๆของร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างชิ้นงาน (แบบรูปซ้ำๆ) นักเรียนเห็นอะไร /นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น
- ครูและนักเรียนกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม (๑๐นาที) พร้อมอธิบายการทำกิจกรรมเพิ่มเติม
- ครูแจกกระดาษที่มีรูปวงกลมและสีไม้คนละหนึ่งแท่ง นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม
-  นักเรียนสร้างแบบรูซ้ำๆตามจินตนาการภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑๐ นาที)
ขั้นจบ
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- ครูกล่าวชื่นชมความตั้งใจและขอบคุณกันและกัน
กระดาษครึ่งเอสี่
สีไม้

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


พุธ
2
มี.ค.
59


กำกับสติ
รู้ตัว
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี

3
มี.ค.
59


คิดเชื่อมโยง
คิดสร้างสรรค์
พับกระดาษ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym กำแบ ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
-ครูให้นักเรียนดูแผ่นกระดาษ และเล่าเรื่องกระดาษแปลงร่างเป็นอะไรได้บ้าง โดยไม่ขาดออกจากกัน /นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยน
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม
-นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปที่ตนเองสนใจ (๕นาที)
-ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องราวต่อกันโดยครูเป็นผู้เล่าต้นเรื่องคนแลก
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

-กระดาษครึ่ง a4(ลงพื้นสีเรียบร้อยแล้ว)
-หมุดศุกร์
4
มี.ค.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-สื่อจินตนาการสร้างสรรค์
เรื่องเล่าต่างแดน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำกระจกเงา (ส่องกระจก)โดยครูเป็นผู้นำ  2-3 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูสิ่งของ “ขวดน้ำพลาสติก”
- ครูตามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร คิดอย่างไร” นักเรียนแลกเปลี่ยนกับครูและเพื่อนๆ
-ครูเล่าเกี่ยวกับรองเท้าขวดน้ำของคนที่ไม่สามารถมีรองเท้าใส่ได้ (ให้ดูรองเท้าคู่หนึ่งที่ไม่มีเจ้าของ ที่วางทิ้งไว้หน้าอาคารเรียนหลายวันแล้ว นักเรียนคิดอย่างไร) นักเรียนแลกเปลี่ยน
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-เรื่องเล่า
-ขวดน้ำ
-รองเท้า

จันทร์   
ขั้นเตรียม
กำหนดลมหายใจ เข้า -ออก สำรวจความรู้สึกที่ส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า

ขั้นกิจกรรม

 ขั้นจบ
นักเรียนบอกสิ่งที่อยากบอกต่อผู้คนในเมืองนั้น(ที่ต้องช่วยกันดูแลน้ำ ดูแลธรรมชาติ) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น