Week3

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

25
ม.ค. 59

- กำกับสติ
- จดจ่อ
ปักผ้า (ต่อจากสัปดาห์2)
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจ รู้ตัวอยู่กับตัวเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูอธิบาย ชี้แจงการทำกิจกรรม กำหนดเวลาและการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูแจกอุปกรณ์การปักผ้าให้นักเรียน (ครูร้อยเข็มและเตรียมรูปให้ทุกคนเหมือนกัน ***นักเรียนปักต่อจากรูปที่ปักค้างไว้) นักเรียนรับไหว้ก่อนรับและส่งอุปกรณ์ให้เพื่อนอย่างนอบน้อม
- เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด นักเรียนส่งอุปกรณ์กลับมาให้ครูอย่างนอบน้อมไหว้ขอบคุณที่เพื่อนช่วยบริการและได้บริการเพื่อน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ซ้าย ขวา
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- สะดึงผ้า
- ด้ายปักผ้า
- เข็ม
- ผ้า
อังคาร
26
ม.ค. 59

- เข้าใจมุมมอมและสามารถออกแบบลวดลายโดยใช้เส้นและสีได้
- จินตนาการสร้างสรรค์
ศิลปะการลวงตา
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym (จีบ แอล / กำแบ สลับ) ท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูรูปเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นหยัก (คลื่น) “นักเรียนเห็นอะไร เส้นเหล่านี้สื่อสารอะไรกับเรา”
- ครูนำเส้นตรง 2 เส้นมาวางคู่กัน (นักเรียนมองเส้นจากระยะท้าย) **มุมมอง เส้นนำสายตา ให้ดูทีละคน
-ครูแจกกระดาษรูปภาพ และดินสอให้นักเรียน โดยแบ่งเป็นสองฝั่งซ้าย ขวา นักเรียนไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมก่อนรับ ส่งสิ่งของ
-นักเรียนระบายสีภาพที่กำหนดเป็นสีขาว สลับดำ
-นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆชื่นชมและชื่นชมผลงานเพื่อนๆ (แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-กระดาษรูปภาพ
-ดินสอสีไม้พุธ
27
ม.ค. 59
-รู้ตัว
-กำกับสติ
กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก


วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
27
ม.ค. 59

ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
28
ม.ค.
59

- รับฟังอย่างมีสติ
- กำกับสติ จดจ่อ
- ขอบคุณ

พับเสื้อ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym จีบแอล  10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องเสื้อกันหนาว ส่งเสื้อกันหนาวให้เพื่อนของเรา
 - ครูอธิบายการทำกิจกรรม และแจกกระดาษ นักเรียนรับไหว้เมื่อรับ-ส่งอุปกรณ์อย่างนอบน้อม
- ครูพาพับกระดาษเป็นขั้นตอนช้าๆนักเรียนพับตาม
- นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง อยากบอกอะไรกับเพื่อนที่ไม่มีเสื้อกันหนาวใส่
ขั้นจบ
- นักเรียนบอกสิ่งที่อยากบอกกับเพื่อนที่ไม่มีเสื้อหนาว / ส่งกำลังใจ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษ ครึ่งเอสี่


ศุกร์
29
ม.ค.
59

-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-สื่อจินตนาการสร้างสรรค์
เล่าเรื่องต่อกัน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนหลับตากำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายตนเอง 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่อง “สาเหตุที่เทวดาไม่อยู่บนโลก” จากหนังสือ เรื่องเล่าดีๆเติมเต็มหัวใจ ***ครูเล่าเลยโดยไม่บอกชื่อเรื่อง
- เมื่อเรื่องจบให้นักเรียนสื่อสารเรื่องที่ครูเล่าเป็นภาพวาด 1 รูป “นักเรียนจะสื่อเรื่องที่ฟังเป็นรูปอะไร เพราะเหตุใดจึงสื่อด้วยรูปนั้น” นักเรียนแลกเปลี่ยนภาพที่วาด (นักเรียนที่อยากแลกเปลี่ยนช่วยยกมือ ที่เหลือครูนำมาติดให้ชื่นชมในห้องเรียนภายหลัง)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน และรูปภาพสวยๆ
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- หนังสือ เรื่องเล่าดีๆเติมเต็มหัวใจ
- กระดาษครึ่งเอสี่
- ดินสอ

พฤหัสบดี

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


วันศุกร์

1 ความคิดเห็น:

  1. วันศุกร์ปรับกิจกรรมจากเรื่องเล่าเป็นการเดิน ชื่นชมและปฏิสัมพันธ์กับแวดล้อม ระหว่างการเดินได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็นระหว่างทาง และหยุดแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ

    ตอบลบ