Week9

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

7
มี.ค.
53


- คิดวิเคราะห์
- คิดเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์

ภาพประทับใจ
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (นับสลับนิ้ว 1-10 / จิ้งจอก กระต่าย)
ขั้นกิจกรรม
 - ครูอธิบายการทำกิจกรรม (ให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปลงในกระดาษ) และกำหนดเวลาร่วมกัน ครูแจกอุปกรณ์กระดาษที่ติดฝาจีบไว้เรียบร้อยแล้ว นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปลงในกระดาษ โดยใช้เวลาในการวาด 10 นาที
-เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมครบเวลาที่กำหนด ครูให้นักเรียน นักเรียนทุกคนแสดงผลงานของตนเองเล่าให้เพื่อนฟังว่าวาดอะไร เพราะเหตุใดความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ฝาจีบ
- กระดาษสี
- กาว
- ดินสอ
***ครูติดเตรียมไว้ให้

อังคาร
8
มี.ค.
59


-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-เรียนรู้รูปร่างเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน(มองเห็นโครงสร้างพื้นฐานง่ายๆ)
รูปร่างเรขาคณิต
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (กำแบสลับ นับต่อเนื่องจากครู / จีบ สุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูรูปร่างเรขาคณิตต่างๆ นักเรียนเห็นอะไร นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น
- ครูเล่าเรื่องปลาตัวหนึ่งที่ถูกแยกออกจากกันเป็นรูปเรขาคณิต และเขาอยากกลับมาพบกัน ให้นักเรียนนำเขากลับมาไว้ด้วยกันเพื่อช่วยให้ปลาได้กลับไปอยู่ในน้ำได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง
- ครูแจกรูปร่างเรขาคณิตให้นักเรียนคนละ 2 ชิ้น นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม
-  นักเรียนนำรูปร่างที่ได้มาวางประกอบให้เป็นรูปปลาอีกครั้ง (๑๐ นาที) เมื่อวางเสร็จครูตั้งคำถามเราเห็นรูปร่าง วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี ฯลฯ ในชีวิตประจำวันที่ไหนบ้าง นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขั้นจบ
- ครูกล่าวชื่นชมความตั้งใจและขอบคุณกันและกัน
รูปร่างเรขาคณิต
-กระดาษเอสาม(ภาพน้ำ)

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


พุธ
9
มี.ค.
59


กำกับสติ
รู้ตัว
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี

10
มี.ค.
59


คิดเชื่อมโยง
คิดสร้างสรรค์
ร้องเพลง
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกำกับสติ อยู่กับลมหายใจ และสำรวจความรู้สึกและร่างกายของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
-ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ “เพลงแต่ละเพลงบอกอะไรเรา” นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยน
-ครูนักเรียนร้องเพลง เพลงโรงเรียน เพลงต้นไม้ต้นเดียวกัน เพลง The River และเพลงที่นักเรียนอยากร้อง 1 เพลง เมื่อร้องเพลงแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเพลงที่ร้อง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

ศุกร์
11
มี.ค.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น

เล่าเรื่อง เรื่องเรา
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนสัมผัสมือรับพลังความรักความปรารถนาดีของกันและกัน 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูนั่งจับคู่กับเพื่อน เข่าชนกันสัมผัสมือ สบตากับเพื่อน สลับกันเล่าเรื่องราวเป็นผู้ฟัง เป็นผู้เล่า โดยครูเป็นผู้อำนวยเวลาในการพูดและฟังของนักเรียนทีละเรื่อง (ความสุขของฉันเมื่อวานนี้ ความตั้งใจและสิ่งที่ฉันอยากทำวันนี้  ความรู้สึกของฉันตอนนี้  สิ่งที่อยากขอบคุณ  สิ่งที่ฉันอยากขอโทษ)
ขั้นจบ
- เมื่อจบกิจกรรม ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น