Week10


วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

14
มี.ค.
53


- คิดวิเคราะห์
- คิดเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์

ดอกไม้ในแจกัน
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (ส่องกระจก /กำแบสลับ)
ขั้นกิจกรรม
 - ครูนำแจกันดอกไม้ไปวางไว้กลางวงกลม นักเรียนเห็นอะไรที่ไม่ใช่ดอกไม้ในแจกัน หรือแจกันดอกไม้” นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยน 2 3 คน
-ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง กำหนดเวลาร่วมกัน แล้วแจกกระดาษ ดินสอให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนเขียนสิ่งที่คิดลงในกระดาษ “ถ้าฉันเป็นดอกไม้ในแจกัน/ถ้าฉันเป็นแจกัน”  โดยใช้เวลาในการเขียน 10 นาที
-เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมครบเวลาที่กำหนด ครูให้นักเรียน นักเรียนทุกคนแสดงผลงานของตนเองเล่าให้เพื่อนฟังว่าคิดหรือเขียนอะไร เพราะเหตุใดความคิดเห็นของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-ดอกไม้ในแจกัน
-กระดาษ
-ดินสอ

อังคาร
15
มี.ค.
59


-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
-เรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสาร การสื่อความหมายของคำผ่านสัญลักษณ์รูปภาพ
สัญลักษณ์3คำ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (กำแบสลับ นับต่อเนื่องจากครู / จีบ สุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูและอ่านคำที่ครูวาด “อ่านว่าอะไร คำนี้สื่อสารอะไรกับเราบ้าง”
- ครูอธิบายกิจกรรมและกำหนดเวลาในการทำกิจกรรม แล้วแจกอุปกรณ์กระดาษ และดินสอให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม
-  นักเรียนคิดและวาดภาพเพื่อสื่อคำที่นักเรียนคิด 3 คำที่อยากบอก (ใช้เวลา 10 นาที) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วครูให้นักเรียนโชว์ผลงานของตนเอง เพื่อนๆอ่านคำที่เขียน “เพื่อนต้องการสื่อสารอะไรกับเราบ้าง”
ขั้นจบ
- ครูกล่าวชื่นชมความตั้งใจและขอบคุณกันและกัน
กระดาษ
ดินสอ

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


พุธ
16
มี.ค.
59


กำกับสติ
รู้ตัว
- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
พฤหัสบดี

17
มี.ค.
59


-นอบน้อม ขอบคุณ
- คิดเชื่อมโยง
คิดสร้างสรรค์
ภาพแทนคำขอบคุณ
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกำกับสติ อยู่กับลมหายใจ และสำรวจความรู้สึกและร่างกายของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
-ครูชวนนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา นักเรียนอยากขอบคุณใคร คนที่นักเรียนอยากขอบคุณ ถ้าให้สื่อสารผ่านภาพนักเรียนจะวาดภาพแทนคำขอบคุณนั้นอย่างไร
-ครูนักเรียนวาดภาพให้บุคคลหรือสิ่งที่นักเรียนอยากขอบคุณแทนคำพูด (ใช้เวลา 10 นาที) เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง (นำภาพไปให้บุคคลที่นักเรียนขอบคุณในช่วงเวลาที่ว่าง)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
กระดาษ
ดินสอ
ศุกร์
18
มี.ค.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น

เล่าเรื่อง เรื่องเรา (ยกมาจากสัปดาห์ที่ 9 ยังไม่ได้ทำ)
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนสัมผัสมือรับพลังความรักความปรารถนาดีของกันและกัน 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูนั่งจับคู่กับเพื่อน เข่าชนกันสัมผัสมือ สบตากับเพื่อน สลับกันเล่าเรื่องราวเป็นผู้ฟัง เป็นผู้เล่า โดยครูเป็นผู้อำนวยเวลาในการพูดและฟังของนักเรียนทีละเรื่อง (ความสุขของฉันเมื่อวานนี้ ความตั้งใจและสิ่งที่ฉันอยากทำวันนี้  ความรู้สึกของฉันตอนนี้  สิ่งที่อยากขอบคุณ  สิ่งที่ฉันอยากขอโทษ)
ขั้นจบ
- เมื่อจบกิจกรรม ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น