Week6

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


จันทร์

15
ก.พ.
59


- กำกับสติ
- จดจ่อ
ลายสาน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกำหนดลมหายใจ รู้ตัวอยู่กับตัวเอง 2 นาที โดยการแตะสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับกระดาษ(คุณค่าของกระดาษจากภาพยนตร์เรื่อง water world)  
-ครูแจกแผ่นกระดาษที่เป็นแบบสำหรับการสาน แล้กระดาษที่ตัดเป็นเส้นสำหรับใช้สานให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูสาธิตการสานกระดาษ นักเรียนสานกระดาษ ตามจินตนาการสร้างสรรค์
-เมื่อครบเวลาที่กำหนด นักเรียนนำเสนอภาพผลงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษ(ฐาน)
-กระดาษสำหรับสาน (เส้นกระดาษ)

อังคาร
16
ก.พ.
59


- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หนึ่งไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง
-ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน การเขียนประสมคำ
ขั้นเตรียม
-ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
-ครูพานักเรียนทำ Brain Gym  (เคาะนิ้ว ไขว้มือขยับนิ้ว)
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และการกระทำที่นำไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่ง (ที่เกิดขึ้นกับครูเอง) ครูแจกกระดาษและดินสอให้นักเรียนนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูอธิบายการทำกิจกรรมและกำหนดเวลาร่วมกัน
- นักเรียนเขียนเหตุการณ์ลงไปหนึ่งเหตุการณ์ (เลือกตามความสนใจ) เขียนเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่อไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(คาดเดา)
-นักเรียนแสดงผลงานให้เพื่อนๆชื่นชมและชื่นชมผลงานเพื่อนๆ (แลกเปลี่ยนสิ่งที่เขียน)
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- กระดาษครึ่งเอสี่
-สีไม้

วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
พุธ
17
ก.พ.
59- กำหนดลมหายใจ กลับมารู้ตัว อยู่กับลมหายใจเข้า ออก
ขั้นกิจกรรม
-โยคะท่ายืน 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านั่ง 3 ท่าต่อเนื่อง ท่าละ 2 รอบ
-โยคะท่านอน 3 ท่า ท่าละ 2 รอบ ก่อนเปลี่ยนท่ากลับไปอยู่ที่ท่าจระเข้ทุกครั้ง
- สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการผ่อนคลายร่างกาย ท่าปลาดาว  ( 5นาที )
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม

พฤหัสบดี
18
ก.พ.
59
ภาพพิมพ์ก้านกล้วย
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym แตะสลับ ท่าละ 10 ครั้ง นักเรียนนับต่อจากครู
ขั้นกิจกรรม
-ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานผ่านมุมมองของการคิดสร้างสรรค์ “การมองเห็นความงาม” ของลวดลายต่างๆ
-ครูแจกอุปกรณ์ ก้านกล้วยหั่น กระดาษ สีโปสเตอร์(แบ่งเป็นชุด) ให้นักเรียน นักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม และอธิบายการทำภาพปะติดจากวัสดุที่นักเรียนได้รับ (วัสดุแต่ละชิ้น พิมพ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
-นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานภาพพิมพ์จากก้านกล้วยตามจินตนาการสร้างสรรค์
-นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง
ขั้นจบ
- นักเรียนชื่นชมผลงานเพื่อน
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียนและไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-ก้านกล้วย
-กระดาษครึ่ง a4
-สีโปสเตอร์ศุกร์
19
ก.พ.
59


-รับฟังอย่างมีสติ
-เคารพต่อตนเองและผู้อื่น
-สื่อจินตนาการสร้างสรรค์
เรื่องเล่าต่างแดน
ขั้นเตรียม
- ครูนักเรียนทักทาย ไหว้สวัสดีกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนหลับตากำหนดลมหายใจ สำรวจร่างกายตนเอง 2-3 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชนที่ต้องออกตามหาน้ำ “มีครอบครัวหนึ่งในดินแดนแอฟริกาที่ต้องออกตามหาแหล่งน้ำในฤดูแล้ง จนสมาชิกในครอบครัวที่ไปด้วยกันเสียชีวิตลงเกือบหมดระหว่างทาง”
- ครูตามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดอย่างไร” นักเรียนแลกเปลี่ยนกับครูและเพื่อนๆ
ขั้นจบ
- ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของนักเรียน
- ครูนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-เรื่องเล่า
-ภาพประกอบการเล่า


จันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ
ครูกล่าวชื่นชมความตั้งใจขอลนักเรียนทุกคน ไหว้ขอบคุณกันและกัน


 วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม ขั้นจบ
ครูชื่นชมผลงานและความตั้งใจดีของพี่ๆทุกคน


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ
พี่ๆนำเสนอผลงาน ครูชื่นชมความตั้งใจดีของนักเรียน และไหว้ขอบคุณกันและกัน

1 ความคิดเห็น:

  1. วันอังคารมีครูในโครงการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมจึงปรับเปลี่ยนตามแผนที่ครูผู้แลกเปลี่ยนได้ออกแบบไว้

    ตอบลบ